תדריך לימודי שדה לסטודנט שנה א

בלימוד עבודה סוציאלית מתקיימים שני מסלולים המשלימים זה את זה לימוד בכתה ולימוד בשדה. הלימוד בכתה נותן את הבסיס התיאורטי להתערבות. בשדה לומד הסטודנט לעשות אינטגרציה של הנלמד וליישמה. מטרת הלימודים, הן בכתה והן בשדה, היא לאפשר רכישת ידע ומיומנויות של עובד סוציאלי.

 

במהלך ההכשרה המעשית - הסטודנט מתנסה בתהליכי העבודה הסוציאלית תחת הנחייתו של "מדריך": עובד סוציאלי מנוסה שנבחר לשמש כמורה בשדה לסטודנט. בהכשרה המעשית של שנה א'  הסטודנט משתלב בסוכנות רווחה ומתנסה בקשר מסייע.

 

מבנה  ההכשרה המעשית

 

בביה"ס מקבל הסטודנט הכשרה מעשית בשדה במהלך שלוש שנות הלימוד. בשנה א' - יום בשבוע ( 7-8 שעות ), בשנה ב' - יומיים בשבוע במהלך שני הסמסטרים ויום בשבוע בחופשת הסמסטר, ובשנה ג' - יומיים בשבוע במשך כל שנת הלימודים, כולל בחופשת הסמסטר.

 

בשנה א' מתקיימת ההכשרה המעשית בימי ג': בסמסטר הראשון נחשפים הסטודנטים לעולמות התוכן של המקצוע ולבעיות חברתיות באמצעות סיורים, הרצאות ומפגשים בשרותי רווחה.

 

בתחילת הסמסטר השני ישולבו הסטודנטים בהכשרה המעשית. הלמידה בהכשרה המעשית מסתיימת בסוף שנת הלימודים. הסטודנט יעבוד 7 שעות בהתאם למקובל בשרות בו הוא עושה את הכשרתו המעשית. במסגרת שעות אלה הסטודנט ייצור קשר פרטני עם שני פונים סביב בעיה ממוקדת. כמו כן יתכנן פרויקט, יכיר שרות רווחה, יכיר שירותים נוספים בקהילה ואת הקהילה וסביבתה (ראה פרק התערבות במערכת רחבה בנספחים לספר השדה).

 

ההדרכה היא אישית למשך שעה אחת בשבוע ומתקיימת בשרות בו לומד הסטודנט.  בנוסף ייתכנו מפגשים קבוצתיים, בהתאם לצרכים השונים.

מדריכי השדה המלווים את הסטודנטים שייכים לצוות ההוראה. הם מקיימים קשר ישיר, קבוצתי ואישי, עם מורי קורס השיטות. קשר שמגמתו קידום ומיצוי תהליך הלמידה של הסטודנט.

קיומו של הקשר המשולש: סטודנט, מורה, מדריך - מאפשר זרימת מידע רציף על תהליך הלמידה האישי של הסטודנט, כאשר מובטחת סודיות לגבי המידע האישי.

 

שיבוץ התלמידים בשירות

שיבוץ הסטודנטים במקומות הכשרה ולמדריכים נעשה ע"י המורה בקורס שיטות. היחידה להכשרה בשדה מספקת למורה רשימת מדריכים משירותים חברתיים מגוונים על מנת לחשוף את קבוצת הסטודנטים לשירותים שונים. שיבוץ התלמיד נעשה על סמך צרכיו הלימודיים.

 

חופשות והיעדרות

בחופשות הנהוגות באוניברסיטה, סטודנטים משנה א' ימשיכו עבודתם בהכשרה המעשית, וזאת על מנת לאפשר רציפות הקשר המסייע. (ראה לוח שנה"ל במבוא לפרק זה).

במקרה של היעדרות בלתי נמנעת (מחלה, מילואים, לידה) על הסטודנט לידע את המורה, המדריך והפונים בהקדם ומראש (אם מתאפשר). כאשר ההיעדרות ממושכת (שבועיים ומעלה) תעשה תכנית להשלמת ימי ההכשרה בשדה, ותלווה בתכנון מוקדם עם מורה קורס השיטות ובדיקה בדבר עמידה בדרישות תכנית ההכשרה המעשית בשדה.

 

תפקיד הסטודנט בשירות

אחת ממטרות הלמידה היא הכרת השירות כארגון ותפקידי העובדים בו, לכן מצופה מהסטודנטים להשתתף באופן פעיל בפעילויות המתקיימות בשירות, וביניהן ישיבות צוות (לפחות פעם אחת בסמסטר)

 

כתיבת דוחות והשימוש בהם

ביה"ס דורש כתיבת דוחות בשל היותם כלי עזר הוראתי חשוב. הסטודנט חייב להגיש את הדוחות הכתובים בהתאם לדרישות המדריך לפני פגישת ההדרכה כדי לאפשר למדריך להגיב ולהתכונן להדרכה. הסטודנט יבצע רישומים וסיכומים נוספים בהתאם למקובל בשרות.

הדוחות יכללו תימלול של השיחה שהתקיימה עם הפונה ("אני – אתה") ובמקביל התייחסות כתובה לרגשות ולמחשבות הסטודנט והמלצות להמשך ההתערבות.

בשנה א' – כל מפגש עם פונה יחוייב בהגשת דוח "אני – אתה".

 

מבנה דוח " אני  - אתה"  : תיעוד שיחה טיפולית עם לקוח.

 

תיעוד מילולי

מה חשבתי ?

מחשבות

מה הרגשתי ?

רגשות שהתעוררו בי

איך הגבתי ? מה עשיתי ?

תגובות

מה ניתן לעשות/ המלצות

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

הערכות

הסטודנט יוערך ע"י המדריך פעמיים במשך ההכשרה המעשית: אבחנה חינוכית , תיערך כחודש  לאחר תחילת הלמידה בשדה והערכה מסכמת בסוף השנה תיערך בסיום שנת הלימודים.

 

האבחנה החינוכית     מתייחסת לידע של הסטודנט ויכולות הלמידה שלו בתחילת תהליך הלמידה בשדה ומאפשרת הכנת תכנית הדרכה.

 

הערכה מסכמת בסוף השנה מטרתה גיבוש חוות דעת מעשית על הלומד ועל תהליך הלמידה. כתיבת ההערכה תעשה במשותף ע"י המורה בשדה והסטודנט. ההערכה תהיה חתומה ע"י שניהם.

 

ציון בהכשרה מעשית

הציון בהכשרה המעשית הוא ציון עובר/נכשל ויינתן ע"י מורי קורס השיטות. בקביעת הציון יסתמך המורה על המלצת המדריך ועל התרשמויות שאסף במהלך הקשר ההוראתי- ייעוצי עם הסטודנט והמדריך.

ההכשרה המעשית מהווה חלק בלתי נפרד מקורסי שיטות שנים א' וב' והתרכזות שנה ג'. כשלון בהוראת השדה ו/או בקורס שיטות ו/או התרכזות, מחייב חזרה על היחידה על שני חלקיה. במקרה זה יחשב התלמיד כחוזר על השנה. ביה"ס רשאי לאשר השתתפות בקורסים של השנה שלאחריה וזאת בתנאי שעמד בדרישות המוקדמות שלהם וקיבל אישור מוקדם לכך מהיועץ שלו. תלמיד אשר ציונו "עובר"בהכשרה המעשית ובקורס שיטות יהיו 60-65ייחשב כמי שעמד בדרישות הקורס בתנאים מינימליים ותצורף לתיקו חוות-דעת חינוכית, אשר תהווה בסיס למעקב במהלך לימודיו.

 

סיורים וביקורים

במסגרת ההכשרה המעשית ושעורי השיטות וההתרכזויות מצופה מן הסטודנט לערוך סיורים וביקורים בקהילות ובשירותיי רווחה שונים.

 

יעוץ לסטודנטים

במסגרת ביה"ס מתקיים יעוץ לסטודנטים שמטרתו לטפל בקשיים המלווים את תהליך הלמידה. יועצי הסטודנטים הם מורי קורסי השיטות ועוזרי ההוראה. מקרים של קשיים בלמידה בשדה יטופלו ע"י מורה קורס השיטות. מקרים מיוחדים: ע"י מרכזי השנים, יו"ר הועדה לענייני סטודנטים.

 

תלמידים שיהיה עליהם להשלים הכשרה מעשית בחופשת הקיץ יחויבו בתשלום שכר לימוד עפ"י היקף הזמן הנדרש לתקופת ההשלמה (לא פחות מתשלום עבור סמסטר קיץ).

 

תקנון משמעת תלמידים

במקרה שהסטודנט מעורב בהכשרה המעשית בבעיות משמעת אשר חורגות מתחום הקשיים הרגילים של מדריך - מודרך, יובא הסטודנט בפני רשויות השיפוט בכפוף לתקנון משמעת תלמידים של האוניברסיטה, כפי שפורסם בידיעון.

בעיות המשמעת הקשורות בהכשרה בשדה הן העלמת אינפורמציה, מסירת אינפורמציה בלתי נכונה, אי שמירת סודיות, הוצאת מסמכים ללא רשות והפרת קוד האתיקה המעשית של העובד הסוציאלי בישראל (כפי שאושר ע"י איגוד העו"ס) וחוק העובדים הסוציאליים.

 

היחידה והועדה להכשרה המעשית

היחידה מרכזת ומתאמת את הפעלת מסגרות ההכשרה של ביה"ס: בחירת שירותים אשר ישמשו כמקומות הכשרה, בחירת מדריכים מקצועיים , מעקב ופיקוח על מקומות הכשרה ומדריכים, פיתוח מסגרות חדשות של הכשרה מעשית בשדה, ארגון השתלמויות למדריכים ופיתוח כלים להערכת הלמידה בשדה.

בוועדה להכשרה המעשית חברים  מורים מסגל בית הספר וכן נציגי מדריכים וסטודנטים. הוועדה מתכנסת מספר פעמים במהלך כל סמסטר. הסטודנטים רשאים להעלות שאלות, קשיים והצעות הקשורות ללימודי השדה באמצעות נציג הסטודנטים או באופן ישיר ע"י פניה ליחידה להכשרה המעשית.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive