מבנה תכנית הלימודים לתכנית ההשלמה

פירוט תכנית לימודי השלמה לתואר שני לבעלי תארים מתחומים אחרים - נכון לתשע"ז

תכנית ההשלמות לתואר שני מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב.א. או מ.א.) במדעי החברה/מדעי ההתנהגות. התכנית מורכבת מלימודי השלמה בעבודה סוציאלית, הכוללים ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע כולל הכשרה מודרכת בשדה, ובנוסף, לימודים מלאים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסלול טיפולי (מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות). התכנית מקנה לתלמידים בסיומה תואר שני בעבודה סוציאלית (MSW) וכשירות המאפשרת לתלמידים רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

מסלולי הלימוד הם
 

 • תכנית לימודי השלמה עם תזה
 • תכנית לימודי השלמה ללא תזה

הרישום ללימודים עם תזה ייעשה בסמסטר השני של השנה הראשונה ללימודים, בכפוף לנהלי הרישום לתואר שני עם תזה הנהוגים בבית הספר.

דרישות מוקדמות
 

תלמידי תכנית ההשלמות נדרשים ללימודי קדם הכוללים את הקורסים סטטיסטיקה, שיטות מחקר, וארבעה מתוך הקורסים הבאים: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה התפתחותית, החברה הישראלית, כלכלה.

כמו כן, עמידה מלאה בתנאי הקבלה הנוספים של התכנית.

 

שנה א' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

 

מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והנבטים משפטיים וחוקיים*

2 ש"ס

שיטות בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – אבחון פסיכוסוציאלי

4 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה

2 ש"ס

המשפחה כמערכת

2 ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

מדיניות הרווחה בישראל

2 ש"ס

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

2 ש"ס

קהילה כמנוף לשינוי חברתי בר קיימא

2 ש"ס

הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית

2 ש"ס

סה"כ שנה א'

32 ש"ס

 

 

*הקורס יילמד כסדנא מרוכזת בת שלושה מפגשים בני יום שלם טרם תחילת שנת הלימודים. על המתקבלים להתארגן בהתאם (הקורס הינו חובה).

 

לימודי הוראת שדה מודרכת וקורסי השיטות והמיומנויות בעבודה סוציאלית נלמדים כיחידה אחת, ובקבוצות קטנות. בכל קבוצה מסגרות הכשרה מעשית מגוונות, ועם אוכלוסיות שונות.

 

שנה ב' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

 

סמינר התרכזות + מיומנויות התערבות (בחירה בין ההתרכזויות: בריאות הנפש, ילד ונוער, נשים ומגדר)

8 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

סה"כ שנה ב'

16 ש"ס

 

 

 לימודי הוראת שדה מודרכת וקורסי ההתרכזות ומיומנויות ההתערבות נלמדים כיחידה אחת, ובקבוצות קטנות. הבחירה (נעשית בסיום השנה הראשונה ללימודים) היא בין שלוש התרכזויות:

 

בריאות הנפש – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול דינאמי קצר מועד. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן בתחום בריאות הנפש.

 

ילד ונוער – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול פסיכו-דינאמי בילדים והוריהם. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן עם ילדים ונוער.

 

נשים ומגדר – בה נלמדים תכנים הקשורים לטיפול פמיניסטי דינאמי. מסגרות ההכשרה המעשית בהתרכזות זו הן עם נשים.

 

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני מתחילים מהשנה השניה ללימודים בתוכנית, למשך שנתיים, במסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות. מתוכנת הלימודים ומערכת השעות ללימודי התואר השני נמצאות בקישור המצורף, ותלויות במסלול הלימודים שנבחר (עם או ללא תזה). הבחירה במסלול לימודים עם או ללא תזה, מתבצעת בתום שנת ההשלמות הראשונה (ולקראת הכניסה ללימודי התואר השני).

 

תנאי מעבר משנה לשנה

תנאי מעבר לשנה ב': 1. קבלת ציון 'עובר' בקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (הציון בהכשרה המעשית הוא 'עובר', 'נכשל'), וממוצע ציונים 80 לפחות בקורסי מיומנויות התערבות ב', ושיטות בעבודה סוציאלית 2. עמידה בכל דרישות קורסי הקדם המפורטים למעלה (למי שחסר קורס קדם אחד בעת הקבלה לתכנית). 3. מעבר קורס הדרכה בספריה (הכולל שלושה מפגשים; קורס זה אינו כלול במניין שעות הלימוד). 4. מעבר בחינת פטור בסטטיסטיקה (בחינת פטור בסטטיסטיקה תתקיים בתחילת שנה א'). 5. עמידה בתוכנית הלימודים המלאה לשנה א' בציון ממוצע 88 לפחות.

תנאי מעבר לשנה ג': 1. קבלת ציון 'עובר' בקורס הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (הציון בהכשרה המעשית הוא 'עובר', 'נכשל') וממוצע ציונים 80 לפחות בקורסים: מיומנויות התערבות ג', קורס התרכזות ג'. 2. עמידה בתוכנית הלימודים המלאה לשנה ב' בציון ממוצע 88 לפחות.

 

 


[1] בעלי תארים מתחומים שאינם מדעי החברה/ההתנהגות רשאים להירשם כל עוד עמדו בדרישות לקורסי הקדם, כמו גם בתנאי הקבלה האחרים, כפי שמפורטים בסעיף 'תנאי הקבלה לתכנית'.

[2] הציון הרלוונטי: בתכנית לימודים חד חוגית – ציון סופי בתואר; בתכנית לימודים בה חוג ראשי ומשני – ציון סופי בחוג הראשי; במסלול לימודים דו חוגי – הציון הגבוה מבין שני החוגים; אנו מאפשרים לתלמידים שזו שנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון, להירשם, ובמידה ויתקבלו קבלתם מותנית בהעברת אישור זכאות לתואר עד לסיום השנה הראשונה ללימודי ההשלמה.

[3] מספר קורסי הבחירה הרשומים בטבלה בשנים ב', ג' הם המלצה לחלוקת השעות בין השנים; ניתן יהיה לבחור את מכסת קורסי הבחירה (14 ש"ס במסלול תזה כמותית, 12 ש"ס בתזה איכותנית, 18 ש"ס במסלול ללא תזה) בתמהיל אחר בין השנים לנוחות התלמיד/ה ובהתאם למערכת השעות.

 

מבנה הלימודים נכון לתשע"ו

שנה א' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

(תכנית אחידה למסלול עם ובלי תזה)

שם הקורס

שעות

מבוא לעבודה סוציאלית, לשירותי רווחה והיבטים משפטיים וחוקיים

2 ש"ס

שיטות בעבודה סוציאלית

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – אבחון פסיכוסוציאלי

4 ש"ס

הוראת שדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה

2 ש"ס

המשפחה כמערכת

2 ש"ס

מדיניות הרווחה בישראל

2 ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

2 ש"ס

קהילה כיעד למנוף לשינוי חברתי בר קיימא

2 ש"ס

הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית

2 ש"ס

סה"כ שנה א'

32 ש"ס

 

 

שנה ב' – לימודי השלמה בעבודה סוציאלית

 

לימודי השלמה

 

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

סמינר התרכזות

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

מיומנויות התערבות – התערבות והערכתה

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

הכשרה בשדה מודרכת בשירותי רווחה

8 ש"ס

8 ש"ס

8 ש"ס

 

לימודי תואר שני

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

פרדיגמות והערכת תכניות התערבות: תיאוריה ופרקטיקה

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

קורסי חובה פרקטיקום

 

 

4 ש"ס

קורסי בחירה*

2 ש"ס

2 ש"ס

6 ש"ס

סדנת תזה

4 ש"ס

4 ש"ס

-

מבוא למחקר איכותני

-

2 ש"ס

-

סה"כ שנה ב'

24 ש"ס

26 ש"ס

28 ש"ס

 

 

שנה ג' – לימודי תואר שני

 

לימודי תואר שני

תיזה כמותית

תיזה איכותנית

ללא תיזה

סדנת פרקטיקום

 

 

4 ש"ס

קורסי חובה פרקטיקום

 

 

2 ש"ס

התבוננות ביקורתית

2 ש"ס

2 ש"ס

2 ש"ס

קורסי תיאוריה מתוך אשכול תיאוריות

4 ש"ס

4 ש"ס

4 ש"ס

קורסי בחירה *

12 ש"ס

10 ש"ס

12 ש"ס

סדנת תזה

2 ש"ס

4 ש"ס

-

סטטיסטיקה וניתוח נתונים

2 ש"ס

-

-

סה"כ שנה ג'

22 ש"ס

20 ש"ס

24 ש"ס

 

* לתלמידים במסלול ללא תיזה: קורסי חובה לפרקטיקום השלמות בתשע"ו

​   (לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ד)

 

 • תקווה וחוסן
 • התערבות ישירה עם ילדים
 • פסיכותרפיה קיומית
 • פסיכולוגיה חיובית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • הגישה ההתייחסותית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • הילד שלי, הילד שבי והילד שבטיפולי
 • כל אחד והמשפחה שלו – סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפחתיים אלטרנטיביים

 

 

* לתלמידים במסלול ללא תיזה: קורסי חובה לפרקטיקום בתשע"ז
  
(לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ה)

 

ע"ס במסגרת בריאות נפש/ ד"ר דפנה פרומר

 • הגישה האנטי פסיכיאטרית
 • תיאוריות פסיכותרפיות ויישומן בהתערבות פרטנית
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • המפגש הטיפולי
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • מיומנויות עבודה בקבוצה
 • כנגד כל הסיכויים
 • טראומה בין הקליני לחברתי
 • טיפול ממוקד

 

טיפול במבוגרים באויינטציה דינמית/ ד"ר נורה קורן-לנגר

 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • פוסט טראומה מורכבת
 • כנגד כל הסיכויים
 • זקנים בסיכון-אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים

 

התערבות קבוצתיתגב' בתיה פנחסי

 • פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית  וסגנון מנחה
 • הנחית קבוצות
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • התיאורי ה והפרטיקה של הקבוצה הקטנה
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי
 • פסיכולוגיה חיובית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים

 

מגדר/ גב' שרית שי

 • בריאות נשים
 • אלימות נגד נשים
 • פוסט-טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • המעבר לאימהות אימהות – היבטים תיאורטיים ביקורתיים
 • הפסיכולוגיה של  האישה
 • מין מגדר ומיניות
 • מיגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • מיגדר בטיפול וטיפול במיגדר
 • התערבות קבוצתית עם נשים
 • טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי.
 • אלימות כנגד נשים

 

ילדים/ ד"ר גליה קורניק

 • הדרכת הורים
 • הילד שבי  הילד שלי  והילד שבטיפולי
 • להתבגר לתוך גבולות
 • טיפולים בילדים נפגעי התעללות
 • התבגרות סוערת
 • מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
 • ילדים במצבי טראומה
 • עבודה קבוצתית בסביבתו של הילד
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • בעיות התנהגותיות ורגשיות בקרב ילדים ומתבגרים
 • תיאוריות בטיפול משפחתי
 • מיומנויות בטיפול משפחתי
 • מעבר לחיי בגרות של צעירים בסיכון ובהשמות חוץ ביתיות

 

התערבות רגישת מגדר עם נשים צעירות/ ד"ר רונית אבן-זהב

 • פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאציה
 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים
 • הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית
 • סוגיות בעבודה קבוצתית
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • אימהות ואי אימהות
 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • אלימות נגד נשים
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה
 • הדרכת הורים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • תיאוריות בטיפול משפחתי

 

התערבות עם גברים/ מר גיא פרל

 • תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית
 • עבודה קבוצתית עם גברים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • הגישה ההתייחסותית
 • פסיכותראפיה קיומית
 • פסיכותרפיה קיומית
 • טכניקות התערבות בעבודה קבוצתית ופרטנית בגברים

 

פרקטיקת מדיניות/ פרופ' עידית וייס-גל

 • מגדר, משפחה ומדיניות חברתית
 • לראות, לשמוע ולפעול: עובדים סוציאליים כשחקני מדיניות
 • סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית (קורס מרוכז בחופשת סמסטר א')
 • עבודה סוציאלית וצדק חברתי
 • זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות ? תפקידם של אנשי ונשות רווחה ורפואה
 • כנגד כל הסיכויים - על יצירת קשר עם משפחות במצוקה חברתית וכלכלית מתמשכת
 • הדרכת הורים
 • טראומה: בין הקליני לחברתי
 • אלימות נגד נשים

 

טיפול במבוגרים באוריינטציה דינמית/ גב' אילנה זקס

 • תקווה וחוסן בראי הטראומה: היבטים תאורטיים וקליניים
 • תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
 • טיפול ממוקד בפוסט טראומה
 • המפגש הטיפולי
 • "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה
 • תיאוריות וגישות בפסיכותרפיה ויישומן בהתערבות פרטנית
 • טראומה: בין הקליני לחברתי

 


 

[1] מומלץ לקחת את קורסי החובה לפרקטיקום בשנה ב'; עם זאת, ניתן לבנות תמהיל שונה של קורסי הפרקטיקום וקורסי הבחירה, כל עוד מספר שעות הלימוד בשנה ב' לא יהיה נמוך יותר מ 30% מלימודי התואר השני

* מספר קורסי הבחירה הרשומים בטבלה בשנים ב', ג' הם המלצה לחלוקת השעות בין השנים; ניתן יהיה לבחור את מכסת קורסי הבחירה (14 ש"ס במסלול תזה כמותית, 12 ש"ס בתזה איכותנית, 18 ש"ס במסלול ללא תזה) בתמהיל אחר בין השנים לנוחות התלמיד/ה ובהתאם למערכת השעות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>