נהלי היחידה להשתלמויות

מעוניינים להגיש מועמדות?

הקליקו כאן לקבלת ערכת רישום

מועמד/ת יקר/ה, מובאים להלן נהלי היחידה להשתלמויות לשנה"ל תשע"ז - תשע"ח.

ניתן להוריד את קובץ הנהלים כאן.

 

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד לכל תכנית מפורט באתר (www.socialwork.tau.ac.il/swce), בדף התכנית המבוקשת. תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה. מימוש הקבלה ללימודים מותנה בתשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד בגובה 750 ₪.

 

אופן התשלום

 • תשלום דמי הרישום ושכר הלימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו יימסרו מראש, תוך ציון מספר התשלומים (ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד עד ל-10 תשלומים ללא ריבית).

 • באישור מיוחד תינתן האפשרות לשלם בהמחאות (לפקודת "אוניברסיטת תל-אביב").

 • אין אפשרות לשלם בהוראת קבע בבנק או בהעברה בנקאית.

 • תשלום במזומן יתאפשר אך ורק במקרים חריגים שיאושרו ע"י צוות היחידה להשתלמויות (להלן "היחידה").

 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן חודש יוני, וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.

 • האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

 

זכאות לתעודה / אישור סיום הלימודים

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים ויבצע את כל מטלות התכנית, תוענק תעודה מטעם: "אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, היחידה ללימודי המשך והשתלמויות". 

 • התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י סגל ההוראה והנהלת התכנית לאורך כל מסלול הלמידה. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות.

 • אי הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.

 • אי הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.

 • חיסורים מעל המכסה המותרת יפגעו בזכאות לתעודה: על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל שעות הלימוד בתכנית. במקרים חריגים ניתן להיעדר עד ל- 10% משעות הלימוד, כנגד הצהרה בכתב של התלמיד המסבירה את סיבת היעדרותו.
  ​היעדרות של עד - 10% נוספים משעות הלימוד בתכנית, תתאפשר רק כנגד אישור מגורם מוסמך, כגון אישור מרופא או אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. 

על התלמיד להודיע מראש על היעדרותו במזכירות היחידה להשתלמויות. 

נוהל זה חל על כלל תלמידי היחידה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים.

 

גמול השתלמות 

עוד בטרם ההרשמה ללימודים, יש להיוועץ עם המוסד המעסיק, או עם המפקח האחראי על נושא ההתפתחות המקצועית ולבדוק אם התכנית שאליה מעוניינים להירשם אכן עומדת בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות באותו מוסד.

אין היחידה אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.

 

עבירות

עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן שבוצעה ע"י תלמיד:

 • אי ציות להוראות רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם כדין.

 • מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, רשויותיה, מוריה או עובדיה, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות או לימודים באוניברסיטה.

 • הגשת עבודה שנכתבה, כולה או מקצתה, בידי אחר: כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו, העתקה, תרגום או שכתוב של קטעים מעבודה אחרת או מכל מקור אחר מבלי לציין את מקורם.

 • הפרה של תקנון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות ומשרדים.

 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי האוניברסיטה,

 • אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה.

 

enlightened ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב (דוא"ל / פקס) למזכירות היחידה

על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:

 • הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התכנית  -  חיוב בסך 750 ₪.

 • הודעה על ביטול הרשמה החל מ- 30 יום ועד תאריך פתיחת התכנית - חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי.

 • הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן – חיוב בגובה 50% משכ"ל שנתי.

 • הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה-30 לתחילת הלימודים – יחויב שכ"ל שנתי מלא.

 • במידה והחלטה על אי פתיחת התכנית תתקבל ביוזמת היחידה, יוחזרו שכר הלימוד ודמי הרישום במלואם.

 

הבהרות ומידע נוסף

שינויים במהלך הלימודים: התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.

מרבית התקשורת בין היחידה לבין התלמידים מתבצעת באמצעות דוא"ל ובמידת הדחיפות גם בהודעות טקסט (SMS). לפיכך יש להקפיד ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי תקשורת אלו.

Ÿלמען הסר ספק, תכניות הלימוד במסגרת היחידה אינן מקנות תואר אקדמי או נקודות זכות אקדמיות.

מובהר בזאת שאין לימודים אלו "לימודי תעודה" בהגדרתם על פי חוקי האוניברסיטה. למידע מפורט > 

נוהל מחלקת הביטחון של האוניברסיטה, מחייב כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס להציג תעודה מזהה, לפיכך אנא הקפידו  כי תמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה).  לא תתאפשר כניסה ללא תעודה מזהה.

 

הטבות לתלמידי היחידה

תלמידי היחידה אינם סטודנטים מן המניין ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים, אך כל תלמיד זכאי להנחה בחניונים (שבהסדר) הצמודים לאוניברסיטה וכן להנחה משמעותית ברכישת מנוי למועדון הספורט. מידע על הנחה זו יימסר במהלך החודש הראשון ללימודים.

תלמידי היחידה זכאים להשתמש בשירותי ספרית ביה"ס לעבודה סוציאלית ובתנאי שיחתמו על טופס רלבנטי במשרדי היחידה הכולל מסירת פרטי כרטיס אשראי לשם פיקדון במקרה של אבידה או נזק לרכוש.

 

הפנייה מנוסחת בלשון זכר, אך מכוונת לנשים וגברים כאחד.  

ט.ל.ח.

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive