נהלי היחידה להשתלמויות

נהלי היחידה
נהלי היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

מועמד/ת יקר/ה, מובאים להלן נהלי היחידה להשתלמויות לשנה"ל תשע"ט:

 

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד של כל תוכנית מפורט באתר (www.socialwork.tau.ac.il/swce), בדף התוכנית המבוקשת. תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה. מימוש הקבלה ללימודים מותנה בתשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד בגובה 750 ₪.

 

אופן התשלום

 • תשלום דמי הרישום ושכר הלימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (*) שפרטיו יימסרו מראש, תוך ציון מספר התשלומים (ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד עד ל- 10 תשלומים ללא ריבית).
 • באישור מיוחד תינתן האפשרות לשלם בהמחאות (לפקודת "אוניברסיטת תל-אביב").
 • תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או באמצעות העברה בנקאית אינו אפשרי.
 • תשלום במזומן יתאפשר אך ורק במקרים חריגים שיאושרו מראש ע"י צוות היחידה להשתלמויות (להלן "היחידה").
 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש יוני וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.
 • האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.
 • במקרים בהם שכר הלימוד משולם ע"י גורם חיצוני, ימסור המועמד את פרטי כרטיס האשראי האישי כביטחון. על הגורם המשלם להסדיר את התשלום עד 60 יום ממועד פתיחת הלימודים בתוכנית הרלוונטית.
   

* יש לוודא שמסגרת האשראי תואמת את גובה הלימוד השנתי.

 

זכאות לתעודה / אישור סיום הלימודים

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים ויבצע את כל מטלות התוכנית, תוענק תעודה מטעם: "אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, היחידה ללימודי המשך והשתלמויות". 

 • התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י סגל ההוראה והנהלת התוכנית לאורך כל מסלול הלמידה. הנהלת התוכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות.
 • אי הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.
 • אי הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.
 • חיסורים מעל המכסה המותרת יפגעו בזכאות לתעודה:
 • על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל שעות הלימוד בתוכנית.
 • במקרים חריגים ניתן להיעדר עד ל- 10% משעות הלימוד, כנגד הצהרה בכתב של התלמיד המסבירה את סיבת היעדרותו.
 • ​היעדרות של עד - 10% נוספים משעות הלימוד בתוכנית, תתאפשר רק כנגד המצאת אישור מגורם מוסמך, כגון אישור מרופא או אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. 

לתשומת לבכם:

על התלמיד להודיע מראש על היעדרותו באמצעות מייל שיישלח למתאמת התוכנית   אליה נרשם.

נוהל זה חל על כלל תלמידי היחידה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים.

 

גמול השתלמות 

עוד בטרם ההרשמה ללימודים, יש להיוועץ עם המוסד המעסיק, או עם המפקח האחראי על נושא ההתפתחות המקצועית ולבדוק אם התוכנית שאליה מעוניינים להירשם אכן עומדת בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות באותו מוסד.

אין היחידה אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.

 

כללי התנהגות ומשמעת

עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן שבוצעה ע"י תלמיד:

 • אי ציות להוראות רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם כדין.
 • מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, רשויותיה, מוריה או עובדיה, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות או לימודים באוניברסיטה.
 • הגשת עבודה שנכתבה, כולה או מקצתה, בידי אחר: כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו, העתקה, תרגום או שכתוב של קטעים מעבודה אחרת או מכל מקור אחר מבלי לציין את מקורם.
 • הפרה של תקנון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות ומשרדים.
 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי האוניברסיטה,
 • אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה.

 

 ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב (דוא"ל / פקס) למזכירות היחידה

על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה.

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:

 • הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התוכנית  -  חיוב בסך 750 ₪.
 • הודעה על ביטול הרשמה החל מ- 30 יום ועד תאריך פתיחת התוכנית - חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי.
 • הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן – חיוב בגובה 50% משכ"ל שנתי.
 • הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה-30 לתחילת הלימודים – יחויב שכ"ל שנתי מלא.
 • במידה והחלטה על אי פתיחת התוכנית תתקבל ביוזמת היחידה, יוחזרו שכר הלימוד ודמי הרישום במלואם.

 

הבהרות ומידע נוסף

שינויים במהלך הלימודים: התוכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.

מרבית התקשורת בין היחידה לבין התלמידים מתבצעת באמצעות דוא"ל ובמידת הדחיפות גם בהודעות טקסט (SMS). לפיכך יש להקפיד ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי תקשורת אלו.

למען הסר ספק, תוכניות הלימוד במסגרת היחידה אינן מקנות תואר אקדמי או נקודות זכות אקדמיות.

מובהר בזאת שאין לימודים אלו "לימודי תעודה" בהגדרתם על פי חוקי האוניברסיטה.

נוהל מחלקת הביטחון של האוניברסיטה, מחייב כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס להציג תעודה מזהה, לפיכך אנא הקפידו כי תמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה). לא תתאפשר כניסה ללא תעודה מזהה.

 

הטבות לתלמידי היחידה

תלמידי היחידה אינם סטודנטים מן המניין ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים, אך כל תלמיד זכאי להטבות הבאות:

 • הנחה בגובה 50% בחניוני "אחוזת חוף" (שבהסדר) הצמודים לאוניברסיטה
 • הנחה ברכישת מנוי למועדון הספורט (מידע על גובה ההנחה יימסר בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים)

תלמידי היחידה זכאים להשתמש בשירותי ספרית ביה"ס לעבודה סוציאלית ובתנאי שיחתמו על טופס רלבנטי במשרדי היחידה הכולל מסירת פרטי כרטיס אשראי לשם פיקדון במקרה של אבידה או נזק לרכוש.

 

הפנייה מנוסחת בלשון זכר, אך מכוונת לנשים וגברים כאחד.  

ט.ל.ח.

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive