נהלי היחידה ללימודי המשך והשתלמויות

עודכן: 09.09.2020

 לאור אי הוודאות המתמשכת בשל משבר הקורונה, הנהלת ביה"ס לעבודה סוציאלית שומרת לעצמה את הזכות להתאים את מתכונת הקורס ומטלות הסיום שלו למגבלות המצב כפי שיוגדרו על ידי רשויות המדינה והאוניברסיטה.

 

שכר לימוד (בנפרד מדמי הרישום)

 • שכר הלימוד השנתי: גובה שכר הלימוד של כל תוכנית מצוין בדף התוכנית הרלוונטית באתר היחידה, (www.socialwork.tau.ac.il/swce), תחת הלשונית "שכר לימוד והרשמה".

 • תשלום מקדמה: עם קבלת הודעת רשמית במייל על קבלה ללימודים, על הנרשם להעביר מקדמה ע"ס 2000 ₪ על חשבון שכר הלימוד השנתי להבטחת מקומו בתוכנית. (הערה: בתוכניות מסוימות תשלום שכר הלימוד ייתבצע במלואו ללא מקדמה).

  יש להסדיר תשלום זה תוך שבועיים מהודעת הקבלה. המקדמה לא מוחזרת בשום מקרה אלא אם הוחלט על ידי היחידה על אי-פתיחת התוכנית.

 • תשלום יתרת שכר הלימוד: יבוצע ע"י הנרשם עם שליחת בקשת תשלום במייל ע"י מתאמת התוכנית עד לחודש ימים ממועד פתיחת התוכנית.

 • החזרים וחיובים במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים: ראו בסעיף ביטול הרשמה / הפסקת לימודים.

אופן התשלום:

 • תשלום דמי הרישום, המקדמה ושכר הלימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בסליקה עצמית באמצעות מערכת התשלומים של האוניברסיטה. קישורים לתשלום יישלחו במייל ע"י מתאמת התוכנית.

 • תשלומים: ניתן לפרוס את תשלום המקדמה עד ל- 4 תשלומים ללא ריבית ואת יתרת שכר הלימוד עד ל- 10 תשלומים ללא ריבית.

 • טרם הסדרת התשלום יש לוודא כי מסגרת האשראי תואמת את גובה ההתחייבות.

 • לתשלום בצ'קים יש ליצור קשר עם מתאמת התוכנית ולקבל על כך אישור מיוחד.

 • לא ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.

 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יוני וייקבע סמוך לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.

 • האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

 • במקרים בהם שכר הלימוד משולם ע"י גורם חיצוני, ימסור המועמד את פרטי כרטיס האשראי האישי כביטחון. על הגורם המשלם להסדיר את התשלום עד 60 יום ממועד פתיחת הלימודים.
   

 

זכאות לתעודה

 • לעומדים בדרישות תוכניות הלימודים תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים מטעם היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב.

 • התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י הנהלת התוכנית וסגל המרצים לאורך מסלול הלימודים במלואו.

 • הנהלת כל תוכנית רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות ו/ או בשל קשיי השתלבות.

 • אי הסדרת תשלום או חוב  / אי הגשת עבודות כנדרש  / סיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה.

 

נוכחות בשיעורים

 • בשיעורים מתבצע מעקב נוכחות. תלמידי היחידה נדרשים לנוכחות של מינימום 80% מהשיעורים. תלמיד שייעדר מעל המכסה (מעל 20%), לא יהיה זכאי לתעודת סיום.

 • על כל היעדרות ידועה מראש יש לעדכן את מתאמת התוכנית בדוא"ל.

 • לאורך תקופת הלימודים, מעקב אחר מספר ההיעדרויות מהשיעורים הינו באחריותו האישית של התלמיד.

 • נהלים אלו חלים על כלל תלמידי היחידה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים, למעט תוכניות בהן מצוין אחרת באופן מפורש בנהלי התוכנית.

 

גמול השתלמות 

עוד בטרם ההרשמה ללימודים, על המועמד/ת להיוועץ עם מעסיקו/ה ולבדוק אם התוכנית אליה מוגשת מועמדות עומדת בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות על ידו.

אין היחידה אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.
 

 

כללי התנהגות ומשמעת

עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן שבוצעה ע"י תלמיד/ה:
 • אי-ציות להוראות רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם כדין.

 • מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, רשויותיה, מוריה או עובדיה, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות או לימודים באוניברסיטה.

 • הגשת עבודה שנכתבה, כולה או מקצתה, בידי אחר: כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו, העתקה, תרגום או שכתוב של קטעים מעבודה אחרת או מכל מקור אחר מבלי לציין את מקורם.

 • הפרה של תקנון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות ומשרדים.

 • התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי האוניברסיטה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה.

כללי התנהגות בשיעורים:
 • השימוש במכשירי טלפון ניידים יעשה במרחבים הציבוריים ולא בכיתות ובספריה.

 • הנוכחות בכיתה במהלך השיעורים חשובה ועל כן יש להימנע מלצאת למעט במקרים חריגים.

 • יש להגיע למפגשים בזמן (ורצוי כמה דקות קודם), גם כדי למנוע הפרעה במהלך השיעור.

 • לכיתות ניתן להכניס רק בקבוקי מים. אכילה ושתיה אפשריים רק במקומות הישיבה ברחבה ובפרוזדורים.

 • בשיעור נוכחים רק הסטודנטים שנרשמו, אורחים וילדים אינם רשאים להיכנס לכיתות.

 

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

 • על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מייל שיישלח למתאמת התוכנית.

 • החזרים וחיובים של שכר הלימוד ייקבעו ע"פ תאריך שליחת המייל, ועל התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה במזכירות.

 • דמי הרישום אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים בשום מקרה.

 • הנהלת התוכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות וזאת לאחר הליך שימוע.

 
במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:
 • הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התוכנית  -  חיוב בסך  2000 ₪.

 • הודעה על ביטול הרשמה החל מ- 30 יום לפני פתיחת התוכנית ועד לתאריך פתיחת התוכנית - חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי.

 • הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן – חיוב בגובה 50% משכ"ל שנתי.

 • הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה-30 מתחילת הלימודים – יחויב שכ"ל שנתי מלא.

 • במידה וההחלטה על אי פתיחת התוכנית תתקבל ביוזמת היחידה, יוחזרו שכר הלימוד ודמי הרישום במלואם.

 
 

הבהרות ומידע נוסף

 • היחידה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכניות עקב אילוצים בלתי צפויים. הודעה על כך תישלח למשתתפים באמצעות המייל ובמקרים דחופים באמצעות הודעות טקסט. יש להקפיד ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי תקשורת אלו.

 • לוח החופשות שונה מתוכנית לתוכנית ואינו בהכרח מותאם לחופשות הסמסטרים של אוניברסיטת תל-אביב.

 • שביתות באוניברסיטה לרוב אינן חלות על תוכניות היחידה.

 • פתיחת כל תוכנית מותנית במספר הנרשמים.

 • בתוכניות רב שנתיות, פתיחת שנת הלימודים השנייה ו/או השלישית מותנית במספר התלמידים הממשיכים.

 • למען הסר ספק, תוכניות הלימוד במסגרת היחידה אינן מקנות תואר אקדמי או נקודות זכות אקדמיות.

 • מובהר בזאת שאין לימודים אלו "לימודי תעודה" בהגדרתם על פי חוקי אוניברסיטת תל-אביב .

 • תלמידי היחידה ללימודי המשך הינם במעמד משתלמים ואינם סטודנטים מן המניין באוניברסיטת תל-אביב ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים. 

 • יחידת הביטחון של האוניברסיטה, מחייבת כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס להציג תעודה מזהה. אנא הקפידו כי תמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון).

 • שימו לב! בסמכותם של אנשי הביטחון לא לאפשר כניסה לקמפוס ללא תעודה מזהה.
   

 
המידע מופנה לכל המגדרים
 
ט.ל.ח.

צרו קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive