תכנית הלימודים לתואר ראשון

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בעבודה סוציאלית, מחייבת שלוש שנים של לימודים אקדמיים. הלימודים מלווים בהכשרה מקצועית בשדה – בשירותי רווחה שונים, ומלווה בהדרכה אישית לאורך כל תהליך הלמידה. הלימודים מתקיימים באופן לימוד חד-חוגי (מורחב), ותכנית הלימודים המקיפה כוללת: מבואות במדעי החברה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, שיעורים המתייחסים למדיניות חברתית וחקיקה; ושיעורים בתיאוריות ובשיטות התערבות מקצועית של העבודה הסוציאלית. ידע ומיומנות מוקנים באמצעות שיעורים עיוניים ועל-ידי התנסות מקצועית בשדה ובמעבדה.

קורסים אקדמיים בשפה האנגלית

החל בשנת הלימודים תשפ"ב נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד שני קורסים אקדמים בשפה האנגלית. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף כל קורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 

 

שנה א'

שעות

תיאוריות בסיס לעבודה סוציאלית

 

מבוא לעבודה סוציאלית 

2 ש"ס

היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית

2 ש"ס

החברה בישראל

(ד"מ: היבטים סוציולוגיים של ע"ס)
2 ש"ס
היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית 2 ש"ס
פנים רבות לעוני 2 ש"ס
מבוא למשפט 2 ש"ס
מושגי יסוד בפסיכולוגיה 2 ש"ס

יסודות הפסיכולוגיה החברתית

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה)
2 ש"ס

פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה)
2 ש"ס

תיאוריות  של אישיות

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה)
2 ש"ס

התערבות בעבודה סוציאלית

 

שיטות בעבודה סוציאלית א'

4 ש"ס

מיומנות התערבות א' -  שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

2 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (יום בשבוע)

4 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה א'

2 ש"ס

יחסים בינאישיים בקבוצה

2 ש"ס

מדיניות רווחה

 

מבוא לרווחה חברתית

2 ש"ס

מדינת הרווחה בישראל

(ד"מ: מבוא לרווחה חברתית)

2 ש"ס

מחקר

 

פילוסופיה של המדע

2 ש"ס

שיטות מחקר איכותניות 2 ש"ס

לימודים כלליים

 

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

(בחלק מהשבועות תתקיימנה בזמן השיעור קבוצות תרגול במועדים שיפורסמו. החלוקה לקבוצות תיעשה על-ידי מזכירות התלמידים בהתאם לתכנית הלימודים של כל תלמיד ותפורסם בתחילת הסמסטר. )

2 ש"ס

לימודים כלליים

(את הקורס ניתן לבחור במהלך הלימודים לתואר מבין כלל הקורסים באוניברסיטה, ובלבד שיהיה שונה בתכניו מקורסים המוצעים בבית-הספר לעבודה סוציאלית)

2 ש"ס

סה"כ

46 ש"ס

 

שנה ב'

 

שעות

תאוריות בסיס לעבודה סוציאלית

 

פסיכופתולוגיה

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה\מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

התערבות בעבודה סוציאלית

 

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

4 ש"ס

מיומנויות התערבות ב' – אבחון פסיכו סוציאלי

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

4 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה (יומיים בשבוע)

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

8 ש"ס

מעשה ההתערבות

2 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה ב' 

(ד"מ: התיאוריה של הפרקטיקה א')

2 ש"ס

הגישה ההתנהגותית קוגנטיבית - CBT

(ד"מ: התיאוריה של הפרקטיקה א' ב')


 
2 ש"ס
המשפחה כמערכת 2 ש"ס
הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית 2 ש"ס
ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית 2 ש"ס
ילדים בסיכון 2 ש"ס

מדיניות רווחה

 

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

(ד"מ: מבוא למשפט)

2 ש"ס

שירותי רווחה אישיים ומערכות להבטחת הכנסה
(דרישה מוקדמת : מבוא לרווחה חברתית,מדינת הרווחה בישראל)
2 ש"ס

מחקר

 

שיטות מחקר כמותיות

2 ש"ס

מבוא לסטטיסטיקה

2 ש"ס

סה"כ

40 ש"ס

כל תלמיד חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות, האחת במסגרת סמינר ההתרכזות והשנייה במסגרת הקורס סמינר אמפירי

שנה ג'

שעות

התערבות בעבודה סוציאלית

 

סמינר התרכזות

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הוראת שדה מודרכת שנה ב')

4 ש"ס

מיומנויות התערבות ג' – התערבות והערכתה

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הוראת שדה מודרכת שנה ב')

4 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (יומיים בשבוע)

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הכשרה מעשית מודרכת שנה ב')

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה ג'

(ד"מ: התיאוריה של הפרקטיקה א',ב',CBT')

2 ש"ס

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

 

 

התערבות במישור משפחה

2 ש"ס

התערבות במישור קבוצה

2 ש"ס

התערבות במישור קהילה

2 ש"ס

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

 

 

סוגיות בעבודה סוציאלית א'

2 ש"ס

סוגיות בעבודה סוציאלית ב'

2 ש"ס

מחקר

 

סמינר אמפירי

2 ש"ס

סה"כ

34 ש"ס

 

 

סה"כ שעות לתואר: 120 ש"ס

 

הכשרה מעשית

הכשרה מעשית מתקיימת לאורך שלוש שנות הלימודים. ההכשרה המעשית מהווה חלק חשוב בתהליך הלמידה של הסטודנטים לעבודה סוציאלית וחיונית לתהליך למידת המקצוע. הלמידה בשדה משלימה את הלמידה התיאורטית המתקיימת באוניברסיטה ומאפשרת לסטודנטים לתרגל מיומנויות מקצועיות של קשר מסייע והתערבות מתוכננת עם פרטים, משפחות וקהילות, בליווי הדרכה מקצועית של עובדת סוציאלית. שעות הכשרה המעשית הן בהתאם לשעות הפעילות של הארגון בו משובץ הסטודנט. על הסטודנט להיערך לנוכחות מלאה בשרות בימי ההכשרה הקבועים בתכנית הלימודים (8 שעות עבודה ביום). 

 

שנה א'   -  

יום בשבוע – 8 שעות, יום ג' (כולל חופשות חגים) סה"כ כ 112 שעות.

 

שנה ב'   -  

יומיים בשבוע – 16 שעות, ימים ב' ו- ה' במהלך כל שנת הלימודים (בארבעת השבועות הראשונים של חופשת הסמסטר ובחופשות החגים - יום בשבוע בתיאום עם המדריכה לפי צרכי השירות.

בשבועיים האחרונים של חופשת הסמסטר -  יומיים בשבוע). סה"כ- כ- 448 שעות.

 

שנה ג'    -  

יומיים בשבוע – 16 שעות,  ימים א' ו- ג' במהלך כל שנת הלימודים, כולל חופשת הסמסטר.  (בחופשות החגים - יומיים בשבוע בתיאום עם המדריכה).   סה"כ כ- 448 שעות.

 

  • הציון הסופי בהכשרה המעשית הוא ציון  "עובר / נכשל". 
     
  • שיבוץ הסטודנטים למקומות ההכשרה יעשה ע"י מורת קורס שיטות התערבות. 
     
  • הוצאות הנסיעה למקום ההכשרה המעשית וחזרה ממנו יחולו על ההסטודנט ככלל, מקום ההכשרה יחזיר ללסטודנטית הוצאות נסיעה הכרוכות בבצוע תפקידה בשרות (כגון: ביקורי בית).

 

מדיניות שרותים:  במספר שירותים הכשרת הסטודנטים מחייבת עמידה בנהלים ייחודיים המתקיימים במקום כמו: קבלת חיסונים, התחייבות לשמירת סודיות, תחקיר ביטחוני ועוד. עמידה בנהלים אלו מהווה תנאי להתחלת הכשרת הסטודנטיים במקום הכשרה. הסטודנטים יקבלו את המידע מראש ויידרשו להיערך לכך טרם תחילת ההכשרה המעשית.  

 

השלמת הכשרה מעשית: סטודנטים שלא תעמודנה בדרישות ההכשרה המעשית ותקבלנה אישור להשלים את מחוייבותן בסמסטר קיץ כתנאי לקבלת ציון "עובר" תשלמנה את ההכשרה בחופשת הקיץ ותחויבנה ברישום ובתשלום עבור סמסטר קיץ.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>