פרופ' עינת פלד

מנהלת בי"ס לעב סוציאלית סגל אקדמי בכיר
פרופ' עינת פלד
טלפון פנימי: 03-6407371
פקס: 03-6409182
משרד: עבודה סוציאלית, 226

Research

Research paradigms and methods

מידע כללי

Einat Peled is an Associate Professor at the Bob Shapell School of Social Work at Tel Aviv University. Her research focuses on gendered aspects of social work and, in particular, on aspects of violence against women and girls, prostitution, trafficking and paying for sex, and mothering and fathering. Major foci of her are the study of societal and professional responses to these social problems and the development and evaluation of systematic and evidence-based interventions in these domains. Past research projects include the conceptualization and evaluation of group intervention with children of  battered women, shelters for runaway and homeless youth, parenting groups for abused women and abusive men and an intervention program for commercially sexually exploited youth and young adults. She has published 5 books and over 60 articles and book chapters. She serves on the editorial boards of leading academic journals, including Qualitative Social Work, Social Service Review, Journal of Human Trafficking and Society & Welfare. She has served (2010-2017) as the Chair of Ruach Nashit (Women’s Spirit) – an NGO working to achieve economic independence for women victims of violence. She is the recipient of the Biannual Yossi Katan Award of Appreciation to a Social Work Researcher for Contribution to Social Work Practice and Collaborative Work with Social Work Services (2017, The Israeli Association for the Promotion of Social Work), and The influential Scholar Award (2018, The Annual International Human Trafficking and Social Justice Conference). 

​Publications

~~PUBLICATIONS

             BOOKS & MONOGRAPHS

1. Peled, E. & Davis, D. (1995). Groupwork with children of battered women: A practitioner's manual. Newbury Park, CA: Sage. (225 pp.)

Reviewed by: Dale, P. (1996). Child Abuse & Neglect, 20(11), 1141-1142.
  Elton, A. (1996). European Child & Adolescent Psychiatry, 5(1), 54-54.
Honig, P. (1996). Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1(1), 167-168.

2.  Peled, E. & Perel, G. (2006). Mothering in the shadow of violence: A group intervention model for women abused by their partner. Jerusalem: Ashalim. (215 pp.) (Hebrew)

3.  Perel, G. & Peled, E. (2006). Fathering and violence: A group intervention model for men who abuse their partner. Jerusalem: Ashalim. (229 pp.) (Hebrew)

Reviewed by:  Haj-Yehia, M. (2008). Society & Welfare, 28(4), 493-501. (Hebrew)

4.    Peled, E., Jaffe, P. G. & Edleson, J.L. (Eds.). (1995). Ending the cycle of violence: Community responses to children of battered women. Newbury Park, CA: Sage. (306pp.).

Reviewed by: Goddard, C. (1995). Child Abuse Review, 4, 303-305.
Szulc, P. (1995). Harvard Educational Review, 65(2), 341.
Smith, G. (1996). European Child & Adolescent Psychiatry, 5(1), 52-52.
 Hanke, P.J. (1997). Criminal Justice Review, 22(1), 106-108.
Sheldrick, C. (1997). Criminal Behaviour and Mental Health, 7(3), 252-253.

5.    Lachover, E., Peled, E. & Komem, M. (Eds.). (2017) Girls and their Bodies: Voice, presence, absence. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (292pp). (Hebrew)

Reviewed by:  Goodkar, O. (2018). Society & Welfare, 37(4), 922-924. (Hebrew)
   Binyamin, O. (2018). Mifgash, 26, 171-174. (Hebrew)

        
 
REFEREED ARTICLES  (*Indicates an article published with a student)

1. Edleson, J.L., Eisikovits, Z., & Peled, E. (1992). A model for analyzing societal responses to women battering: Israel as a case in point. International Social Work, 35, 19-33.
 
2. Peled, E. & Edleson, J.L. (1992). Multiple perspectives on groupwork with children of battered women. Violence and Victims, 7, 327-346.

3. Peled, E. (1993). Children who witness women battering: Concerns and dilemmas in the construction of a social problem. Children and Youth Services Review, 15, 43-52.

4. Peled, E. & Edleson, J.L. (1994). Advocacy for battered women: A national survey. Journal of Family Violence, 9, 285-296. 

5. Peled, E., Spiro S., & Frumer, D. (1996). Homeless youth in Israel: Characteristics of youth who have contacted “Makom Acher.” Society and Welfare, 17, 61-84.  (Hebrew)

6. Peled, E. (1997). The battered women's movement response to children of battered women: A critical analysis. Violence Against Women, 3, 424-446.

7. Peled, E. (1997). Intervention with children of battered women: A review of current literature. Children and Youth Services Review, 19, 277-299.

8. Finzi, R., Peled, E., & Ram, A. (1998). The impact of incest on exposed siblings. Society and Welfare, 18, 269-280. (Hebrew)

9. Peled, E. (1998). The experience of living with violence for preadolescent children of battered women. Youth and Society, 29, 395-430.

10. Peled, E., & Edleson, J.L. (1998). Predicting children’s domestic violence service participation and completion. Research on Social Work Practice, 8, 698-712.

11. Peled, E. & Spiro, S., (1998). Goal Focused Evaluation: Lessons from a study of a shelter for homeless youth. Evaluation, 4 (4), 455-468.

12. Peled, E., & Edleson, J.L. (1999) Barriers to children’s domestic violence counseling: A qualitative study. Families in Society, 88 (6), 578-586.

13. Peled, E., & *Salomon, M. (1999). Women helping women: The meaning of voluntary work on a hotline for battered women. Journal of Applied Social Research, 24, 3-14.   

14. *Sacks, I., & Peled, E. (1999). Are spouses of alcoholic men "codependent"? A critical feminist review of the literature and its implications for practice. Psychology, 8(1), 7-19. (Hebrew)

15. Dekel, R. & Peled, E. (2000) Staff burnout in Israeli battered women’s shelters. Journal of Social Service Research, 26, 65-79.

16. Peled, E. (2000). The parenting of abusive men: Issues and dilemmas. British Journal of Social Work, 30, 25-36.

17. Peled, E., Eisikovits, Z., *Enosh, G., & *Winstock, Z. (2000). Choice and empowerment for battered women who stay: Towards a constructivist model. Social Work, 45, 9-25.

18. Peled, E., Spiro, S., & Dekel, R. (2002) Where do they go from here? Destinations of youth exiting a shelter. Children and Youth Service Review, 24 (4), 269-285.

19. Peled, E. & Leichtentritt, R. (2002). The ethics of qualitative social work research? Qualitative Social Work: Research and practice, 1 (2), 145-170.

20. Dekel, R. Peled, E., & Spiro, S. (2003). Shelters for runaway youth: A follow-up evaluation. Journal of Adolescence, 26 (2), 201-212.

21. Peled E., Spiro S. E., & Dekel, R. (2005). My home is not my castle: Follow-up of residents of shelters for homeless youth. Child and Adolescent Social Work Journal, 22 (3-4), 257-279. 
 
22. Davidson-Arad, B., Peled, E. & Leichtentritt, R. D. (2008). Representations of fathers and mothers in court petitions for dependent minor status for children at risk. Children and Youth Services Review, 30, 893-907.

23. Peled, E. & *Muzicant, A. (2008). The meaning of home for runaway girls. Journal of Community Psychology. 36(4), 434-451. 
  
24. Peled, E. & *Sacks, I. (2008). The self perception of women who live with an alcoholic partner: Dialoging with deviance, strength and self-fulfillment. Family Relations, 57 (3), 390–403.

25. *Perel, G. & Peled, E., (2008). The fathering of violent men: Constriction and yearning, Violence Against Women, 14, 457-482.          
26. Peled, E. & *Cohavi A. (2009) The meaning of running away for girls. Child Abuse and Neglect,33, 739-749.

27. Spiro, E.S., Dekel, R. & Peled, E.. (2009). Dimensions and correlates of client satisfaction: An evaluation of a shelter for runaway and homeless youth. Research on Social Work Practice. 19, 261-270.

28. Weiss-Gal, I., Benyamini, Y., Ginzburg, K., Savaya, R. & Peled, E. (2009). Social workers' and service users' perceptions of the causes of poverty. Social Work, 54 (2), 125-133.

29. Weiss-Gal, I. & Peled, E. (2009). Publishing voice: Training social workers in policy practice. British Journal of Social Work, 39 (2), 368-382.         
30. Peled, E. (2010). Doing good in social work research: With or for participants? A commentary on: "The obligation to bring about good in social work research: A new perspective". Qualitative Social Work, 9 (1), 21-26.

31. Peled E., Davidson-Arad, B., & Perel, G. (2010). The mothering of women abused by their partner: An outcome evaluation of a group intervention. Research on Social Work Practice, 20, 391-402.

32. Peled, E. & Dekel, R. (2010). Excusable deficiency: Staff's perceptions of mothering in shelters for women abused by their partner. Violence Against Women, 16, 1224-1241.

33. Peled, E. & *Barak-Gil, I. (2011). The mothering perceptions of women abused by their partner. Violence Against Women. 17(4), 457-479.

34. Peled, E. & Perel, G. (2012). Can a structured model for group intervention be responsive to group processes? A proposal. Clinical Social Work. 40(4), 391-400.    
35. Leichtentritt, R.D., Davidson-Arad, B. & Peled, E. (2011). Construction of court petitions in cases of alternative placement of children at risk: Meaning-making strategies social workers use to shape the court decision. American Journal of Orthopsychiatry, 81 (3), 372–381.

36. *Levin, L. & Peled, E. (2011). Measuring attitudes toward prostitutes and prostitution: The Attitude toward Prostitutes and Prostitution Scale. Research on Social Work Practice, 21 (5), 582 - 593.

37. Peled, E., (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature, Aggression and Violent Behavior, 16, 325-330.

38. Peled, E., Gavriel Fried, B., & *Katz, N. (2012). "I've fixed things up": Paternal identity of drug-addicted fathers. Family Relations, 61, 893-908.

39. Peled, E. & *Levin Rotberg, T. (2013). The perceptions of child protection officers toward mothering in prostitution. Social Service Review, 89 (1), 40-69.       
40. Peled, E., & *Parker, A. (2013). The mothering experiences of sex-trafficked women: Between here and there. American Journal of Orthopsychiatry, 83 (4), 576-587.  
41. Peled, E. & *Lugasi, R., (2015). How social workers perceive girls in prostitution. Child Abuse & Neglect, 42, 20-29.           
42. Gavriel-Fried, B., Peled, E., & Ajzenstadt, M. (2015). ”It’s not what you think”:  Normative identity construction among women diagnosed with a gambling disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 85 (2), 159-169.

43. Peled, E., Gueta, K., & *Sander-Almoznino, N. (2016). The experience of mothers exposed to domestic abuse of their daughters: “There’s no definition for it”. Violence Against Women, 22 (3), 1577-1596.

44. Gueta, K., Peled, E. & *Sander-Almoznino, N., (2016). “I used to be an ordinary mom”: The maternal identity of mothers of women abused by an intimate partner. American Journal of Orthopsychiatry, 86(4), 456-466.

45. Peled, E., & *Krigel, K., (2016). The path to economic independence among survivors of intimate partner violence: A critical review of the literature and courses for action. Aggression and Violent Behavior, 31, 127-135.         
46. * Blat, D., &  Peled, E., (2016). Why aren't we seeing mother-daughter incest? A critical review. Society and Welfare, 36, 13-35.  (Hebrew)

47. *Birger, L. & Peled, E. (2017). "Intimate Strangers": The views of male Eritrean asylum seekers on intimate relations. Culture, Health & Sexuality, 19(12), 1360-1373.

48. * Sinai Glazer, H., & Peled, E., (2017). The perception of motherhood among family workers in social services departments. British Journal of Social Work. 47, 1482–1499.

49. *Tangir, G., Cohen, O. & Peled, E., (2017). The construction of maternal identity among non-residential mothers in Israel. Affila: Journal of Women and Social Work, 32(4), 517-530.

50. *Muzicant, A., & Peled, E. (2018). Home visits in social work: From disembodiment to embodied presence. The British Journal of Social Work, 48(3), 826-842.

51. Lachover, E., *Preis, H., & Peled, E. (2018). From research on girls to girlhood studies: Exploring Israeli girlhood studies from an international and historical perspective. European Journal of Women Studies. https://doi.org/10.1177/1350506818767461

52. Piller, S*, Gibly, J.* & Peled, E. (2018). The value and rationale of gender-specific intervention with at-risk adolescent girls. Child and Family Social Work , http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12582

53. Prior, A.*, & Peled, E., (2018). Paying for sex while traveling as tourists: The experience of Israeli men. Journal of Sex Research. DOI: 10.1080/00224499.2018.1530340 

 
CHAPTERS IN BOOKS

1. Eisikovits, Z., & Peled, E. (1990). More than a method: Qualitative research on spouse abuse. In D. Besharov (Ed.), Research on family violence: Identifying and answering public policy questions (pp. 1-12). Washington, D.C.: American Enterprise Institute.

2. Peled, E. (1996). Refocusing intervention with children of battered women. In J. L. Edleson, & Z. C. Eisikovits (Eds.). The future of intervention with battered women and their families (pp. 125-153). Newbury Park, CA: Sage.

3. Spiro, S., Peled, E., & Dekel, R. (1999). An evaluation of a shelter for runaway youth: Exit modes and destinations. In Y. Wozner, M. Golan & M. Hovav (Eds.), Evaluating success in correction services (pp.229-246). Tel Aviv: Cherikover. (Hebrew)

4. Peled, E. (2001). Ethically sound research on children’s exposure to domestic violence: A proposal. In S. Graham-Bermann & J.L. Edleson (Eds.), Domestic violence in the lives of children: The future of research, intervention and social policy (pp. 111-132). Washington, DC: The American Psychological Association.
 
5. * Levavi, Y. & Peled, E. (2004). The adulthood experience of incest victims: A phenomenological study. In Z. Zeligman, & Z. Solomon, (Eds.). Incest: Characteristics, impact and intervention (pp. 54-81). Tel Aviv: Hakibbutz Hmeuhad. (Hebrew)

6. Peled, E., & Perel, G. (2007). Duality in practice: A conceptual framework for intervening with abusive men as parents. In J. L. Edleson & O. Williams (Eds.), Parenting of men who batter: New directions for assessment and intervention (pp. 85-101). Oxford: Oxford University Press.

7. Peled E., & Krumer-Nevo, M. (2013). Feminist social work. In M. Hovav, E. Levental & Y. Katan (Eds.). Social work in Israel (pp. 479-505). Tel Aviv: Hakibbutz Hameuhad. (Hebrew)

8. Peled, E., Lachover, E., & Komem, M. (2017). The body of Israeli girls: A critical literature review, In E. Lachover, E. Peled, & M. Komem (Eds.), Girls and their Bodies: Voice, presence, absence (pp. 11-34). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (Hebrew)

9. Komem, M. & Peled, E. (2017). Does anyone see me? The social watch on girls who ran  away from home. In E. Lachover, E. Peled, & M. Komem (Eds.), Girls and their Bodies: Voice, presence, absence (pp.160-176). Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (Hebrew)

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive